Εμπορικό Σήμα

Τι είναι εμπορικό σήμα;

Στη σημερινή ελεύθερη παγκοσμιοποιημένη αγορά ανακύπτει επιτακτική η ανάγκη της διάκρισης των προϊόντων ή των υπηρεσιών ως προς την προέλευση  τους. Το εμπορικό σήμα διακρίνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της αγοράς.

Ειδική κατηγορία σήματος αποτελεί και το σήμα φήμης, δηλαδή το σήμα το οποίο είναι ευρέως γνωστό στο καταναλωτικό κοινό.

Ενδεικτικά, μπορούν να αποτελέσουν εμπορικό σήμα :

 • οι λέξεις ή οι φράσεις,
 • η επωνυμία,
 • οι απεικονίσεις,
 • οι αριθμοί,
 • το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας,
 • ένα τρισδιάστατο γραφιστικό σχέδιο,
 • μία μελωδία ή ένας ιδιαίτερος ήχος,
 • ένα ολόγραμμα.

Τι προσφέρει η προστασία του σήματος;

 • Απαγορεύει τη χρήση ταυτόσημου ή όμοιου σήματος από κάποιον τρίτο.
 • Καλύπτει συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια ανάλογα με την γεωγραφική ζώνη προστασίας.
 • Καλύπτει τις εκάστοτε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών για τις οποίες χρησιμοποιείται, ταξινομημένες επισήμως με βάση τις κλάσεις της Νίκαιας (βλέπε εδώ).
 • Το σήμα αποτελεί πλέον ιδιοκτησία του δικαιούχου του και αποτιμητό περιουσιακό στοιχείο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σήμα φήμης.

Πώς γίνεται η προστασία του εμπορικού σήματος;

Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με την γεωγραφική ζώνη στην οποία θα καταχωρισθεί. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος είναι τα εξής:

 1. Σύλληψη του σήματος και Υλοποίηση της. Το σήμα πρέπει να έχει ορισμένα στοιχεία που το κάνει διακριτό, ώστε να μπορεί να προστατευτεί. Το γραφείο μας διαθέτει τεχνογνωσία ώστε να σας καθοδηγήσει σε αυτό το βήμα.
 2. Έρευνα του κατά πόσον είναι πρωτότυπο και δεν χρησιμοποιείται ήδη ταυτόσημο ή όμοιο με αυτό από κάποιον τρίτο εντός των ορισμένων γεωγραφικών ορίων. Την έρευνα αυτή αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας το γραφείο μας και να σας ενημερώσει καταλλήλως.
 3.  Συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης αναφορικά με το είδος του σήματος ως εθνικού, ευρωπαϊκού ή διεθνούς. Το γραφείο μας δύναται να αναλάβει την ορθή και ταχύτερη διεκπεραίωση αυτού του βήματος.

Ποιο είναι το διοικητικό κόστος της αίτησης καταχώρισης;

Κυμαίνεται βάσει της γεωγραφικής ζώνης στην οποία ο δικαιούχος του σήματος θα επιλέξει να το καταχωρίσει, ήτοι το παράβολο ή τέλος ανέρχεται:

 • Για το ελληνικό σήμα σε 110 ευρώ για μία κλάση συν 20 ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση και
 • Για το ευρωπαϊκό σήμα σε 850 ευρώ για μία κλάση συν 150 ευρώ για δεύτερη και 50 για κάθε επιπλέον κλάση.
 • Για το διεθνές σήμα σε 653 ελβετικά φράγκα για ασπρόμαυρα σήματα και 903 για σήματα με χρώμα ως βασικό τέλος, συν το τέλος για κάθε χώρα στην οποία καταχωρίζεται και το τέλος για τις επιπλέον κλάσεις, τα οποία εξαρτώνται από την χώρα επιλογής του δικαιούχου.

Πώς μπορεί να επιλυθεί μια διαφορά προσβολής του δικαιώματος επί του σήματος στην Ελλάδα;

 •  Μέσω της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, με βάση τις νέες ρυθμίσεις του θεσμού αυτού με τον νόμο 4512/2018.
 • Μέσω της δικαστικής οδού.

Η διαμεσολάβηση προτείνεται ως η πλέον πρόσφορη διαδικασία καθώς:

 1. Είναι μία διαδικασία ταχύτερη και οικονομικότερη.
 2. Χαρακτηρίζεται από ευελιξία και εμπιστευτικότητα γιατί απουσιάζει η δημοσιότητα της δικαστηριακής πρακτικής και έτσι προστατεύονται τα πολύτιμα εμπορικά μυστικά.
 3. Από τον Οκτώβριο του 2018  η διαμεσολάβηση καθίσταται υποχρεωτική προδικασία για την δικαστική προστασία του σήματος με βάση ρητή αναφορά του άρθρου 182 παράγραφος 1 στοιχείο στ’ του προαναφερθέντα νόμου, ενώ ήδη τόσο ο Ευρωπαϊκός όσο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις συναφείς διαφορές μεταξύ δικαιούχων ευρωπαϊκών σημάτων προσφέρουν υπηρεσίες  διαμεσολάβησης.

 

Ποιες υπηρεσίες παρέχει το γραφείο μας;

 • Το γραφείο μας λειτουργεί ως αντιπρόσωπος εμπορικών σημάτων και αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της καταχώρισης από το πρώτο μέχρι το τελευταίο βήμα παρέχοντας σας τις νομικές του υπηρεσίες και την επαγγελματική του εμπειρία.
 • Μετά την επιτυχή καταχώριση του σήματός σας το γραφείο μας αναλαμβάνει να ασκεί εποπτεία, ώστε να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν παραβιάσεις του δικαιώματός σας.
 • Το γραφείο μας αναλαμβάνει την επίλυση διαφορών είτε μέσω της διαδικασίας της διαμεσολάβησης είτε δικαστικώς που αφορούν τα ήδη καταχωρισμένα σήματα.

  

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας κατευθύνουμε και να σας βοηθήσουμε με γνώμονα τις ανάγκες και το συμφέρον σας.